สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด
Ramkhamhaeng University Saving Credit Cooperative Limited. อาคารเวียงผา ห้อง 202
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 tel. 0-2310-8060
FAX.0-2310-8060 / 021152347 ผู้จัดการ
021152342 ฝ่ายสินเชื่อ

นางสุพรรณธิภา สถาปนิกกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวนีธินันท์ จันทน์เอียด
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวสิริยากร ศาลางาม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวศิริรัตน์ ธนฉัตรชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนิรมล จันทมาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางโสฬ์ภิดา ณรงค์ฤทธิเดช
ผู้จัดการ
นางสาวชฎารัตน์ แตงอ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายธนกร เสมาเพชร์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางกนกรัตน์ เมืองประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายอาธร วธีรวงศ์นิจ
นิติกร
นางกนกกุล ใช้ไหวพริบ
กรรมการและเหรัญญิก
นางอัญชไม สุขี
กรรมการและเลขานุการ
นายสุภาพ แก้ววิทยาการ
กรรมการ
นางสาวธัญญลักษณ์ คำวชิรพิทักษ์
กรรมการ
นายณัฐพล อรุณพงษ์
กรรมการ
นายวัตรชลาพร จูมศรีราช
กรรมการ
นายรชิษฐ์ ศรีรัตนกูล
กรรมการ
ดร.วรินทร กังวานทิพย์
ประธานกรรมการ
นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์
รองบริหาร
นายธรรมรัตน์ ไกรนุกูล
รองวิชาการ
นายสมชาย กล่ำอินทร์
กรรมการ
นายเทพพิทักษ์ รักษาชาติ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ฉลวย กรีฑาเวช
กรรมการ
นางสาวญาณิศา สุขชื่น
กรรมการ
นายจิรศักดิ์ พุมดวง
กรรมการ