นางสุพรรณธิภา สถาปนิกกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวนีธินันท์ จันทน์เอียด
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวสิริยากร ศาลางาม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวศิริรัตน์ ธนฉัตรชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนิรมล จันทมาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางโสฬ์ภิดา ณรงค์ฤทธิเดช
ผู้จัดการ
นางสาวชฎารัตน์ แตงอ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายธนกร เสมาเพชร์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางกนกรัตน์ เมืองประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายอาธร วธีรวงศ์นิจ
นิติกร
นายรชิษฐ์ ศรีรัตนกูล
รองวิชาการ
นางอุบล แม้นญาติ
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวญาณิศา สุขชื่น
กรรมการและเลขานุการ
นางอัญชไม สุขี
กรรมการ
นางสาวธัญญลักษณ์ คำวชิรพิทักษ์
กรรมการ
นายณัฐพล อรุณพงษ์
กรรมการ
นายวัตรชลาพร จูมศรีราช
กรรมการ
นายชาติชาย ธรรมรัตน์
กรรมการ
นายอภิชาต ครุฑทอง
ประธานกรรมการ
นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์
รองบริหาร
นายธรรมรัตน์ ไกรนุกูล
รองการเงิน
นายนิพนธ์ ผลบุญเสริม
กรรมการ
นายเทพพิทักษ์ รักษาชาติ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ฉลวย กรีฑาเวช
กรรมการ
นายจิรศักดิ์ พุมดวง
กรรมการ